ติวประยุกต์ศิลป์ / จิตรกรรม

FINE ART/ APPLIED ART

– การลงสีแสงเงารูปทรงพื้นฐาน
– การวาดและลงสี สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น ภาชนะครัวเรือน, ผลไม้, ดอกไม้, หุ่น, ผ้า, ทัศนียภาพ ฯลฯ
– การตัดทอนและการสื่อสาร
– การจัดองค์ประกอบศิลป์
– กระบวนการคิดวิเคราะห์และขั้นตอนการออกแบบ
– การวาดและลงสี FIGURE
– การวาดและลงสี PORTRAIT
– การทำงานศิลปะเทคนิคต่างๆ เช่น หมึกจีน เกรยอง สีน้ำมัน
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะตรงทุกมหาวิทยาลัย
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์