INDA /COMMDE / SOA+D / COMDES/ AI.DT/ B.F.A / MUIC /เรียนต่อต่างประเทศ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษา
ต่อในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยพี่ๆ จะสอนตั้งแต่ BEGINNER – PORTFOLIO
ความพิเศษของคอร์สนี้นอกจากผลงานทำมือแล้ว พี่ๆจะสอนเทคนิคการ Present ผลงานด้วยโปรแกรมต่างๆ
เช่น 3Ds MAX , Rhinoceros , Sketch UP , Photoshop , Illustration , Premiere Pro เป็นต้น
ผลงานทั้งหมดจะสร้างผ่านความสนใจและตัวตนของน้องๆ ถ่ายทอดด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยน้องๆ สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง ( แบบเดี่ยว หรือ กลุ่มไม่เกิน 10 คน )